Välkommen till Brunnsparken 

 

Föreningen Folkets Park yttrande om Brunnsparkens framtid - planprogram 2016

Föreningen Folkets Parks yttrande i samrådsprocessen gällande Brunnsparken Ärendenummer Sam 896/2014

SAMMANFATTNING:
Föreningen Folkets Park(FFP) ställer sig avvisande till att ny bebyggelse planeras i Brunnsparken. Vi ser en stor utvecklingspotential för en stadsdelspark om rätt förutsättningar ges och där etableringar av aktiviteter och upprustning sker i samverkan med nuvarande intressenter och framtida möjliga aktörer. En kommande plan bör ha ett nödvändigt helhetsperspektiv för att synliggöra Brunnsparken och öka tillgängligheten för såväl Örebroare som turister.

Vi förordar en utveckling med utgångspunkt i förslag 1 med nedanstående förslag på åtgärder men invänder oss mot planering av ny bostadsbebyggelse i Brunnsparken och dess närområden.

Brunnsparken är en viktig kulturarvsmiljö, som med en bevarandemedveten syn och med öppenhet för samtida och kommande kulturinflytande kan utgöra en levande och upplevelsefylld plats för kommande generationer.

UTGÅNGSPUNKT
Föreningen Folkets Park välkomnar den diskussion och arbetet med planprogram som nu pågår. Vi anser att det är av största vikt att besluta om hur Brunnsparken skall utvecklas i framtiden.

Brunnsparken är en kulturhistoriskt viktig miljö, sprungen ur både den gamla brunnstraditionen och ur arbetarrörelsens kamp. Den har även varit en viktig mötesplats för många människor under årens lopp.

Då behovet av mötesplatser i framtiden inte kommer att minska, snarare tvärtom, anser vi att Brunnsparken skall fortsätta vara en viktig mötesplats och utvecklas till en trygg, tillgänglig oas för besökare både från när och fjärran.

Brunnsparken har idag en mycket bra infrastruktur för publika evenemang, små som stora.
Hårdyta och hyfsade infarter för tunga fordon och scenproduktioner, elförsörjning i anslutning till scenområdet, publika toaletter i rejäl tilltagen mängd, publikutrymme för många tusentals besökare finns redan

BAKGRUND
Vi i Föreningen Folkets Park byggde det som idag kallas Brunnsparken. Föreningen flyttade hit 1934 ifrån Rynninge där den tidigare folkparken låg. Föreningen drogs stundtals med dålig ekonomi och fick då kommunala stöd för sin verksamhet. När kommunen beslutade att inte längre stödja folkparken så stod föreningen utan möjlighet att ha kvar området. Föreningen sålde då marken till Örebro kommun.

Under Örebro Kommuns och senare det kommunala fastighetsbolaget Örebroportens regi har Brunnsparken som område fått förfalla. Örebroporten har sedan de tagit över satsat en del på byggnaderna i parken men inte på grönområdena. De åtgärder som gjorts har i vår mening varit av livsuppehållande karaktär och de kulturhistoriska områdena i parken har fått förfalla till den gräns då de istället rivits på grund av hälsofara. Rivning till fördel för renovering.

Detta har självklart inte bidragit till att allmänhetens syn på Brunnsparken har blivit bättre – snarare tvärt om. Arrangörer som vill arrangera konserter och liknande behöver inte ta många steg in i parken för att tycka att den är igenvuxen och förfallen – så det är självklart att arrangörer inte vill placera sina evenemang i parken. Privatpersoner som vill besöka parken har inte heller mötts av någon vacker syn. Det har, på grund av byggnationer och rivningar, blivit mycket svårt att hitta in till parken. De entréer som finns är undermåliga, grindarna hänger på tre kvart och träd har växt igenom och på vissa ställen rivit staketet och flyttat stolparna. De gångvägar som förut underhölls av FFP har idag vuxit igen och blivit snårskog. Belysningsmässigt är många stolpar trasiga, avstängda eller rivna. Lekparken och gungorna som gång fanns är borttagna.

Det torde vara självklart för politiken och alla som besökt Brunnsparken att det i nuläget inte är en välkomnande plats och att bilden av den därför inte är munter. Argument som att ingen vill vara i Brunnsparken springer alltså ytterst ur politikens beslut och inte ur allmänhetens grundsyn på parken.

Under årens lopp har diverse byggnationer skett i nära anslutning till Brunnsparken. Detta har berövat oss på parkeringsplatser vilket försvårat våra möjligheter att ta emot besökare i parken. Det är dessutom inte skyltat speciellt bra till Brunnsparken (jämfört med många andra städer som skyltar till folkparkerna) och kollektivtrafiken har ingen hållplats med namnet Brunnsparken vilket också försvårar tillgängligheten.

Föreningen Folkets Park arrangerar ett stort antal publika arrangemang varje år. Under 2014 besökte ungefär 50 000 personer våra arrangemang. En normal vecka arrangerar vi dans två till tre gånger i veckan. Vi har även barnteaterarrangemang och ett stort midsommarfirande med upp till 5000 besökare under sommaren.

Vidare har vi hand om uthyrningen av den lilla dansbanan Globen, den stora dansbanan Regnbågen och parkområdet som helhet. Globen är frekvent uthyrd, företrädelsevis helger, till fester, bröllop och andra privata arrangemang som besökas av upp emot 400 personer per gång.

Brunnskolan och förskolorna i området använder i stor utsträckning Brunnsparken i sin verksamhet. En utveckling av Brunnsparken som stadsdelspark välkomnas av hela den kommunala verksamheten och ger möjlighet till ett flexibelt användande av alla ytor i området.

Med denna bakgrund ställer vi i Föreningen Folkets Park oss upp i första ledet för nya kreativa idéer och förslag. Föreningen har själva många idéer för vilka åtgärder som, för rimliga pengar, kan införas.

Vi redogör för dessa här nedanför.

HUVUDMANNASKAP
Vi anser inte att ett kommunalt fastighetsbolag med avkastningskrav är rätt ägare för en parkmiljö med kulturhistoriskt värde. Det är väldigt svårt att göra pengar på parkområden eftersom det saknas intäkter på det. Intäkterna måste komma från byggnaderna i parken och måste då gå vidare till skötseln. Ett nollsummespel torde vara rimligt men inte mer. Det är dessutom fördyrande att ha en massa olika entreprenörer på parkskötseln som rimligen borde kunna skötas lokalt av anställd personal.

Örebroporten har av naturliga skäl inte hand om Stadsparken, Slottsparken eller andra parker i Örebro kommun. Som riktlinje borde antalet procent parkmark i förhållande till fastighetens totala areal användas som riktmärke för huvudmannaskap. Örebroporten hävdar att de genom en försäljning av en del av parkområdet skall kunna få in pengar för att sköta parken. Detta borde rimligen däremot bara skjuta på begravningen eftersom en försäljning av området bara ger en engångssumma. Vad är Örebroportens plan för framtiden? De nämner i sitt yttrande att de föreslår en kommunal regi av parkområdet, liksom vi. Det känns däremot konstigt att i ena sekunden använda försäljningen som ett argument till intäkter när de i andra sekunden föreslår att kommunen skall ta kostnaden för parkskötseln.

Föreningen Folkets Park förslag till huvudmannaskap är att:

1: Låta hela fastigheten, inklusive byggnaderna, övergå i kommunal regi

2: Låta alla grönytor övergå i kommunal regi och låta byggnaderna vara kvar i Örebroportens regi som kommersiella lokaler – vilket de också är.

 

TRAFIK OCH PARKERING
I förslag 2, ”Bostäder i Brunnsparken”,  tänker man sig en genomfart genom hela parken. Hur det skulle kunna vara en trafiksäker lösning för besökare i parken redovisas inte.
I både förslag 1 och 2 saknas en plan för hur man leder trafik till och från Brunnsparken samt hur parkeringen ska lösas för de publika evenemang som föreslås kunna ske med eller utan bostäder i parken.
Vårt förslag är att den yta nordost om Brunnsparken, mot järnvägsviadukten, kan bli en utmärkt parkeringsplats för parkbesökare. Se punkt 2.6 i planprogrammet där hela planprogramsområdet är inritat.

 

BYGGNADERNA
Byggnaderna Anneberg, Sommarbo, Regnbågen, Svalan, Brunnen och Globen har idag verksamhet som är självbärande. Det kanske inte ger något överskott men ur underhållsmässig synpunkt så går det runt.

Globen är, som fest och föreningslokal i Örebro, en unik byggnad med en publikkapacitet på 400 personer. Med en exteriör och varsam interiör renovering samt en tillbyggnad för ett större serveringskök skulle lokalen bli attraktivare.

Byggnaderna Parkteatern och Odinslund samt förrådet saknar idag fasta hyresgäster.

Parkteatern skulle tjäna på att parken som helhet fräschades upp och eventuellt kan nya hyresgäster hitta dit. 2008 utrustades Parkteatern med ett kök för drygt 20 miljoner kronor, bekostat av kommunens medborgare. Med den investeringen torde man redan då haft en väl genomarbetad långsiktig  plan på Parkteatern användningsområde i framtiden.
Föreningen skulle kunna se att byggnaden användes som kontorshotell, kulturhus, biograf eller fritidsgård, eller en blandning av dessa.

Odinslund skulle sannolikt, med sin unika och säregna arkitektur, vara lättare att hitta en hyresgäst till om parken sköttes bättre.

Det torde dock med en upprustning av parken och skötseln kring det föreligga ett behov av förråds- och personalutrymmen för de som sköter parkområdet varpå förrådet kommer väl till pass, de befintliga verksamheterna kan säkerligen också dela på kostnaden för den byggnaden mot att det kan användas som förråd.

Den naturläktare och lilla scen som finns i det område där bostadsbebyggelsen är planerad enligt alternativ 2 skulle för en billig peng kunna restaureras och nyttjas av både privatpersoner, föreningar och liknande under förutsättning att det hålls i gott skick. Med närheten till Brunnsparkens olika festlokaler, det vackra lilla lusthuset vid Brunnen och områdets lummiga miljö skulle detta kunna bli en utmärkt plats för vigslar, dop och spontana, mindre konsertarrangemang. Naturläktaren är en grässluttning som är perfekt i kvällssolen att ta en picknick eller liknande på.

 

ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH FÖRSLAG
Behåll det kulturhistoriska perspektivet på Brunnsparken både som hälsokälla/brunnsmiljö och som folkpark.

Öppna upp och synliggör de fem befintliga ingångarna för ökad tillgänglighet till parken. Parken upplevs som mindre stängd av spontanbesökare om alla ingångar blir synliga.
Staketet kan då vara kvar.

Återskapa den kulturhistoriska belysningsskylten vid huvudentrén mot Adolf Mörners Plan som så karakteristiskt utmärkt Brunnsparken i alla år. FFP kan vara behjälplig med detta. Ny inbjudande entré med möjlighet till entréinsläpp vid publika betalarrangemang återskapar Brunnsparkens attraktionskraft som evenemangsarena

Den befintliga entrén i nordvästra hörnet öppnas upp och skapar en portal in i ”Sinnenas trädgård” – en ätbar trädgård i samarbete med Adolfsbergs trädgårdsförening och Region Örebro Län ( aktör för FAR- fysisk aktivitet på recept). FFP kan åta sig uppdraget från Örebro Kommun och Region Örebro län om intresse finns.

Förskolan som ritats in i Brunnsparken nordvästra hörn bör byggas sydväst om parken och ersätta de planerade bostäderna där. Ett flexibelt nyttjande av mark, då försäljning av mark kan ske till Örebro Kommun men där verksamhet sker på dagtid, skapar utrymme för publika evenemang på kvälls och helgtid.

På grönområdet bakom parkteatern bör en parkourbana anläggas tillsammans med väl anpassade redskap för träning för funktionshindrade i utemiljö. Barnhabiliteringen i Halltorp och Ekeskolans närhet till Brunnsparken kommer väl till pass. Därtill kan anläggas vindskydd som ”hängplats” för områdets ungdomar, väl upplyst och försedd med sittplatser och papperskorgar.

Återskapa gångstråket runt hela parken på ca en kilometer och förse den med en hård ytbeläggning, dock ej asfalt, så att den blir tillgänglig för alla, även funktionshindrade. Kombinera med upplevelse-/konst spår för hela familjen. FFP kan åta sig drift av detta.

Den nordöstra delen kan bli en plats för temalekplats och plaskdamm. Lekplats skulle kunna vara speciellt anpassat för barn med funktionshinder. Naturinspirerad ”inte nudda marken bana” eller Robinsonbana (jfr Påls hage utanför Nyköping).

Odinslund är ett möjligt nostalgi bed and breakfast och café med Örebros vackraste omgivning under alla årstider i ett av Örebros vackraste hus. Rummen skulle kunna inredas på nostalgiskt folkparkstema, t.ex. ”Snoddasrummet”, ”Thore Skogman rummet”, etc. med

 

gamla folkparksminnen i interiören. Etablerade möjligheter med samarbete med Svalan för måltider och annan service finns. I närhet till bed and breakfast kan ställplatser för husbilar anordnas. Ställplatser finns i dagsläget inte i Örebro. Det som behövs är elstolpar. Det skulle också kunna samutnyttjas med Svalans foajé och toaletter. FFP kan åta sig att vara aktör. Karlskoga Kommun är ett gott exempel där kommunen upprättat och erbjuder ställplatser beläget vid Möckeln och den nya brandstationen

Styrelsen för Föreningens Folkets Park 20160912